Камара на независимите оценители в България
Комисия по професионална етика
  • Органи на Камарата са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.
  • Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател.
  • Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание, съгласно ЗНО. Управителният съвет и Контролният съвет се избират с мандат 4 години, а Комисията по професионална етика - 3 години, съгласно ЗНО.
  • Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Комисия по професионална етика
Председател
Сузана Савева Недева office@ciab-bg.com
Членове
Красимира Димитрова Арабаджиева office@ciab-bg.com
Живка Недева Бонева office@ciab-bg.com
Силвия Христова Михова office@ciab-bg.com
Галина Димитрова Йорданова-Иванова office@ciab-bg.com