Камара на независимите оценители в България
Контролен съвет
  • Органи на Камарата са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.
  • Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател.
  • Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание, съгласно ЗНО. Управителният съвет и Контролният съвет се избират с мандат 4 години, а Комисията по професионална етика - 3 години, съгласно ЗНО.
  • Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Контролен съвет
Председател
Александър Симеонов Александров office@ciab-bg.com
Членове
Полина Димитрова Кавръкова office@ciab-bg.com
Александър Симеонов Александров office@ciab-bg.com
Елена Маринова Марковска office@ciab-bg.com
Нелияна Иванова Иванова office@ciab-bg.com
Таня Стоянова Бачовска office@ciab-bg.com