Камара на независимите оценители в България
Контролен съвет
  • Органи на Камарата са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.
  • Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател.
  • Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание, съгласно ЗНО. Управителният съвет и Контролният съвет се избират с мандат 4 години, а Комисията по професионална етика - 3 години, съгласно ЗНО.
  • Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Контролен съвет
Членове
Катя Димитрова Кънчева Русе office@ciab-bg.com
Ванина Димитрова Вецина София office@ciab-bg.com
Кичка Тодорова Кателиева - Станева Варна office@ciab-bg.com
Светлана Милкова Попова Плевен office@ciab-bg.com