Камара на независимите оценители в България
Управителен съвет
  • Органи на Камарата са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.
  • Управителният съвет се състои от седем членове, от които един е Председател.
  • Контролният съвет се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Комисията по професионална етика се състои от пет членове, от които един е Председател.
  • Членовете и Председателите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика се избират от Общото събрание, съгласно ЗНО. Управителният съвет и Контролният съвет се избират с мандат 4 години, а Комисията по професионална етика - 3 години, съгласно ЗНО.
  • Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Управителен съвет
Председател
Георги Владимиров Георгиев,
Представляващ КНОБ
office@ciab-bg.com
Членове
Венета Колева Желева office@ciab-bg.com
Атанас Неделчев Атанасов office@ciab-bg.com
Борис Кирилов Гиздаков office@ciab-bg.com
Борислав Петров Стоицев office@ciab-bg.com
Красимир Иванов Братанов office@ciab-bg.com
Симеон Радев Захариев office@ciab-bg.com