Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100156 (20.02.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново, ж.к. "Картала"
Телефон:062629489
Мобилен:0897422595
Специалност:горско стопанство
Стаж:ЗГ-2006
Образование:ЛТУ - София