Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100007 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Невястата
Мобилен:0885800204
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ - София)