Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100053 (30.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Червен бряг 5980, ж.к. Победа, 4, В, 1, 50
Мобилен:0895435422
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2010
Образование:висше(ЛТУ-София)