Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100663 (8.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Георги Машев
Мобилен:0885226670, 0894850760
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2011
Образование:висше(СА Д.А.Ценов - Свищов)