Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100182 (28.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ул. "Цветна градина"
Мобилен:0889423007
Специалност:Електрически транспорт
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (ВМЕИ "В. И. Ленин" - София)