Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100189 (28.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. "Полковник Кетхудов"
Мобилен:0886037904
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (СА "Д.А. Ценов")