Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102407 (06.02.2019 г.), 300100860 (28.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дряново 5370, ул. Александър Стамболийски
Телефон:067690296
Мобилен:0898645556
Специалност:Икономика и управление на индустрията
Стаж:МС-2016, НИ-2019
Образование:висше(СА"Д.А.Ценов")