Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100816 (21.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к. "Младост"
Мобилен:0886412486
Специалност:Икономика на индустрията
Стаж:ТПВ-2018
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов" - Свищов)