Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100174 (11.07.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1111, ул. "Манастирска"
Мобилен:0884061393
Специалност:АИУТ
Стаж:ПИИСДФО-2018
Образование:Висше (ТУ - София)