Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 820100063 (30.09.2011 г.), 100100285 (14.12.2009 г.), 300100770 (17.11.2014 г.), 810100467 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Берковица 3500, ж.к. Стара планина, бл. Пролет
Мобилен:0887302360
Специалност:Лесоползване и икономика на горското стопанство
Стаж:НИ-2006, ЗГ-2011, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВЛТИ - София)