Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 821100199 (14.1.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6004, ул. Охрид
Телефон:042622528
Мобилен:0889230802
Специалност:Лесовъдство
Стаж:ЗГ-2008
Образование:висше(ЛТУ-София)