Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100338 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Царевец
Телефон:052310100
Мобилен:0887742804
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ЛТУ - София)