Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100318 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, кв. Манастирски ливади-запад, ул. Пирин
Мобилен:0889199664
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ - София)