Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100316 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Златоград 4980, ул. Тунджа
Телефон:030163521
Мобилен:0888545530
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ - София)