Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100311 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6008, ул. Атанас Кожухаров
Телефон:042657621, 043213312
Мобилен:0888131833
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ВЛТИ - София)