Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100302 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Георги С. Раковски
Мобилен:0888969689, 0883327368
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2011
Образование:висше(ЛТУ - София)