Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100282 (2.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дупница 2600, ул. Бачо Киро
Мобилен:0889318010
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2008
Образование:висше(ЛТУ - София)