Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100274 (2.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Трявна 5350, ул. Христо Ботев
Мобилен:0899139987
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ - София)