Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100265 (26.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Върбица 9870, ул. Александър Стамболийски
Мобилен:0888877267
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2003
Образование:висше(ЛТУ - София)