Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100257 (26.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Телефон:030422189, 030422186
Мобилен:0884541439, 0885315348
Факс:030422661
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ - София)