Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100254 (26.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Хаджи Димитър
Телефон:092627549
Мобилен:0888297913
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ - София)