Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100245 (19.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Годеч 2240, ул. Грамада
Мобилен:0879573337
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2002
Образование:висше(ВЛТИ-София)