Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100238 (12.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Берковица 3500, ул. Рила
Телефон:095382656
Мобилен:0882597862
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ-София)