Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100189 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Бързия 3520, ул. Петроханска
Мобилен:0887790720
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2008
Образование:висше(ЛТУ-София)