Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100188 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Елена 5070, ул. Стоян Михайловски
Мобилен:0889815867
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ-София)