Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100180 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Младост
Телефон:030187587, 030167539
Мобилен:0896651018, 0879979757
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ЛТУ-София)