Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100153 (20.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3005, ж.к. Дъбника
Мобилен:0889320074
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2003
Образование:висше(ВЛТИ-София)