Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100145 (14.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Доспат 4831, ул. Гоце Делчев
Телефон:030452286
Мобилен:0899915720
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2005
Образование:висше(ЛТУ-София)