Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100144 (14.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Мобилен:0889234411
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2009
Образование:висше(ЛТУ-София)