Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100125 (27.1.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Горна Оряховица 5100, ул. Петър Берон
Мобилен:0889309275
Специалност:висше(ЛТУ-София)
Стаж:ЗГ-1999
Образование:Горско стопанство