Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100118 (23.1.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4017, кв. Каменица, ул. Сочи
Мобилен:0889501868
Специалност:висше(ВЛТИ-София)
Стаж:ЗГ-1999
Образование:Механизация на горското стопанство и горската промишленост