Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100117 (23.1.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Листец 7642, ул. Осма
Мобилен:0888289543
Специалност:висше (ЛТУ-София)
Стаж:ЗГ-2010
Образование:Горско стопанство