Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100676 (8.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, ул. Сан Стефано
Телефон:028438671
Мобилен:0895624614
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:ТПВ-2011
Образование:висше(УНСС-София)