Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100062 (30.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7012, ул. Видин
Мобилен:0886327979
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2006
Образование:висше(ВЛТИ-София)