Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100020 (7.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Девин 4800, ул. Родопи
Мобилен:0887558837
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ЛТУ-София)