Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100061 (30.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Твърдица 8890, ул. Братя Миладинови
Телефон:045444180
Мобилен:0899588745
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ВЛТИ-София)