Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102150 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Георги Бенковски
Телефон:052602416
Мобилен:0898528797
Специалност:висше(ВСУ Черноризец Храбър)
Стаж:НИ-2011
Образование:Строителство на сгради и съоръжения