Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100098 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин
Телефон:029271364
Мобилен:0889614189
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2011
Образование:висше(ЛТУ-София)