Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100097 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Мобилен:0889247187
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ВЛТИ)