Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 820100088 (11.11.2011 г.), 810100603 (16.11.2020 г.), 100102434 (24.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул.Добрич
Мобилен:0888701138, 0878202241
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ПИГТ-2003, НИ-2019,ЗЗТН-2020
Образование:висше (ЛТУ-София)