Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100089 (25.11.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Елена 5070, ул. Петко Ю. Тодоров
Телефон:061517677
Мобилен:0887271540
Специалност:висше(ЛТУ София)
Стаж:ЗГ-1999
Образование:Горско стопанство