Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100075 (11.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Смолян 4703, ул. Хр. Смирненски
Мобилен:0885312850, 0898666895
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(Лесотехнически институт)