Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100072 (30.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Симеон Фисински
Телефон:030130162660
Мобилен:0889476737
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(Лесотехнически институт)