Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100068 (30.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Босилек
Телефон:073831796
Мобилен:0887212525, 0885054062
Специалност:Механизация на горското стопанство и горската промишленост
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(Висш лесотехнически университет)