Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100066 (30.9.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сандански 2800, ул. Петър Берон
Телефон:074622780
Мобилен:0886614233
Факс:074622780
Специалност:Ловно и рибно стопанство
Стаж:ЗГ-2010
Образование:висше(ЛТУ – София)