Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100058 (30.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Априлци 5641, ул. Йонко Карагьозов
Телефон:069582223, 069582276
Мобилен:0889369954
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТУ - София)