Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100057 (30.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Елхово 8700, ул. Рила
Мобилен:0887781003
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2004
Образование:висше(ЛТУ София)